Regulamin wycieczek

REGULAMIN WYCIECZEK I WYPRAW MOTOCYKLOWYCH

organizowanych przez Motopodrozni.pl sp. z o.o.

 

§1.

Słowniczek

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, następujące wyrażenia oznaczają odpowiednio:

Organizator – Motopodrozni.pl sp. z o.o. z siedzibą w Sadłogoszczy;

Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie turystycznej organizowanej przez Motopodrozni.pl sp. z o.o. siedzibą w Sadłogoszczy jako kierowca motocykla;

Pasażer – osoba biorąca udział w Imprezie turystycznej organizowanej przez Motopodrozni.pl sp. z o.o. z siedzibą w Sadłogoszczy, lecz nie będąca kierowcą;

Impreza turystyczna – wyjazd zorganizowany przez Motopodrozni.pl sp. z o.o. z siedzibą w Sadłogoszczy, zwana dalej: Imprezą;

Opiekun wyprawy (imprezy) – osoba przewodnicząca Imprezie turystycznej, przedstawiciel Organizatora, uprawniony do podejmowania decyzji w jego imieniu.

 

§2.

Postanowienia ogólne

Zawierając umowę o udział w imprezie turystycznej, Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu wypraw motocyklowych i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§3.

Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik Imprezy musi mieć ukończone 18 lat.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów ruchu drogowego oraz obowiązujących zwyczajów powszechnie przyjętych w danym kraju, w którym odbywa się Impreza oraz do nienaruszania praw osób trzecich,
  2. przestrzegania zasad wyjazdu określonych w umowie, OWU oraz harmonogramie Imprezy,
  3. szczegółowego zapoznania się z planem podróży i trasą wyprawy, zwłaszcza pod kątem oceny własnych umiejętności i kondycji,
  4. posiadania ważnego paszportu oraz – jeśli jest to wymagane w danym kraju – także wizy,
  5. w przypadku odbywania podróży na własnym motocyklu – posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej OC oraz zadbanie o odpowiedni stan techniczny pojazdu,
  6. w przypadku odbywania podróży na motocyklu nie będącym własnością Uczestnika – posiadania upoważnienia do użytkowania pojazdu od właściciela pojazdu, w tym także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. posiadania ważnego prawa jazdy kategorii A., a jeśli Impreza organizowana jest poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – prawa jazdy kategorii A. sporządzonego w języku angielskim lub Międzynarodowego Prawa Jazdy,
  8. posiadania urządzenia nawigacyjnego, zestawu kluczy motocyklowych, zestawu naprawczego, w tym w szczególności naboi, dętek, podstawowego sprzętu do samodzielnej wymiany opon i podstawowych materiałów eksploatacyjnych, w tym oleju i smaru do łańcucha, a także apteczki pierwszej pomocy,
  9. posiadania odpowiedniego ubrania i obuwia motocyklowego,
  10. wprowadzenia do własnego urządzenia nawigacyjnego punktów określonych w planie podróży, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu i poniesienia mogących w związku z tym powstać kosztów,
  11. wykonywania poleceń Opiekuna wyprawy,
  12. zaniechania spożywania alkoholu oraz środków odurzających w czasie trwania Imprezy.
 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje okoliczność, że trasa Imprezy może przebiegać w skrajnie trudnych warunkach atmosferycznych, tj. bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze powietrza, podczas intensywnych opadów deszczu lub śniegu, czy też podczas silnego wiatru.

 

§4.

Obowiązki Pasażera

 1. Pasażer musi mieć ukończone co najmniej 13 lat.
 2. W przypadku, gdy Pasażer jest małoletni, wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział dziecka w Imprezie.
 3. Obowiązki Uczestnika wymienione w § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio do Pasażera.

 

§5.

Obowiązki Organizatora

 1. W dniu rozpoczęcia Imprezy Organizator przekazuje Uczestnikom tzw. readbook, zawierający punkty określone w planie podróży, w szczególności hotele, parkingi i punkty wyrównawcze.
 2. Szczegółowe obowiązki Organizatora, zwłaszcza w zakresie zapewnienia ubezpieczenia, regulują OWU będące integralną częścią umowy.

 

§6.

Prawa Opiekuna wyprawy

 1. Opiekunowi wyprawy przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika lub Pasażera z udziału w Imprezie w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik lub Pasażer nie stosują się do postanowień Umowy, OWU, Regulaminu lub harmonogramu Imprezy, a w szczególności w przypadku:
  1. pozostawania przez Uczestnika lub Pasażera w stanie nietrzeźwości w czasie zaplanowanym w planie Imprezy na jazdę motocyklem,
  2. nieposiadania przez Uczestnika umiejętności, warunków fizycznych i przygotowania technicznego lub odpowiedniego sprzętu do udziału w wyprawie,
  3. niebezpiecznego zachowania Uczestnika na drodze, zagrażającemu życiu i zdrowiu pozostałych uczestników ruchu drogowego.
 1. Opiekun wyprawy może przed rozpoczęciem Imprezy poddać weryfikacji umiejętności prowadzenia motocykla przez Uczestnika.

 

§7.

Wykluczenie Uczestnika z Imprezy

 1. W przypadku wykluczenia Uczestnika lub Pasażera z Imprezy, z przyczyn innych niż pozostawanie w stanie nietrzeźwości (§ 6 ust. 1 pkt 1) Organizator może – w miarę swoich możliwości – udzielić pomocy, zwłaszcza w transporcie osób, rzeczy czy sprzętu do kolejnego punktu Imprezy oraz do miejsca rozpoczęcia lub zakończenia Imprezy, jednakże nie jest do tego zobowiązany.
 2. W przypadku wykluczenia Uczestnika lub Pasażera z Imprezy z powodu pozostawania w stanie nietrzeźwości (§ 6 ust. 1 pkt 1) Organizator nie udziela pomocy, o której mowa w ust.1.

§8.

Transport

 1. Organizator nie zapewnia transportu Uczestników i Pasażerów do miejsca rozpoczęcia Imprezy oraz z miejsca zakończenia Imprezy.
 2. Organizator zapewnia transfer Uczestników i Pasażerów z lotniska lub centrum przesiadkowego środków transportu innych niż samolot do miejsca rozpoczęcia Imprezy oraz z miejsca zakończenia Imprezy na lotnisko lub centrum przesiadkowe.
 3. Warunkiem zapewnienia transferu, o którym mowa w ust. 2 jest poinformowanie Organizatora o planowanym czasie i miejscu przylotu lub przyjazdu oraz wylotu lub odjazdu, najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy, na adres e-mail motopodrozni@gmail.com oraz otrzymanie wiadomości zwrotnej.
 4. Organizator może zapewnić transport motocykla Uczestnika na warunkach określonych w odrębnej umowie.

 

§9.

Postanowienia dodatkowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w Imprezie Uczestnika, którego motocykl nie spełnia wymagań technicznych do pokonania trasy określonej w planie podróży.
 2. Organizator zaleca wykonanie przeglądu serwisowego w salonie autoryzowanego dealera danej marki motocykla przed oddaniem go do transportu.
 3. Organizator nie zapewnia urządzeń nawigacyjnych, zestawów naprawczych czy jakichkolwiek materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych.
 4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej, a jedynie ubezpieczenie, na zasadach określonych w OWU będących integralną częścią umowy.