Regulamin wycieczek

REGULAMIN WYCIECZEK I WYPRAW MOTOROWYCH

organizowanych przez MOTOpodrozni.pl sp. z o.o.

 

§1.

Słowniczek

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, następujące wyrażenia oznaczają odpowiednio:

Organizator – MOTOpodrozni.pl sp. z o.o.

Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie turystycznej organizowanej przez MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. , jako kierowca;

Pasażer – osoba biorąca udział w Imprezie turystycznej organizowanej przez MOTOpodrozni.pl sp. z o.o., lecz nie będąca kierowcą;

Impreza turystyczna – wyjazd zorganizowany przez MOTOpodrozni.pl sp. z o.o., zwana dalej: Imprezą;

Opiekun wyprawy (imprezy) – osoba przewodnicząca Imprezie turystycznej, przedstawiciel Organizatora, uprawniony do podejmowania decyzji w jego imieniu.

 

§2.

Postanowienia ogólne

Zawierając umowę o udział w imprezie turystycznej, Uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu wypraw motorowych i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§3.

Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik Imprezy musi mieć ukończone 18 lat.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów prawa, w tym przepisów ruchu drogowego oraz obowiązujących zwyczajów powszechnie przyjętych w danym kraju, w którym odbywa się Impreza oraz do nienaruszania praw osób trzecich,
  2. przestrzegania zasad wyjazdu określonych w umowie, OWUwIT oraz harmonogramie Imprezy;
  3. szczegółowego zapoznania się z planem podróży i trasą wyprawy, zwłaszcza pod kątem oceny własnych umiejętności i kondycji;
  4. posiadania ważnego dowodu osobistego, lub paszportu oraz – jeśli jest to wymagane w danym kraju – także wizy,
  5. w przypadku odbywania podróży na własnym motocyklu, we własnym pojeździe – posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej OC, ubezpieczenia ASSISTANCE oraz zadbanie o odpowiedni stan techniczny pojazdu;
  6. w przypadku odbywania podróży na motocyklu, lub w pojeździe nie będącym własnością Uczestnika – posiadania upoważnienia do użytkowania pojazdu od właściciela pojazdu, w tym także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i w formie właściwej do wymogów danego kraju;
  7. posiadania ważnego prawa jazdy, odpowiedniego dla rodzaju użytkowanego pojazdu, kategorii A, lub B, a jeśli Impreza organizowana jest poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – prawa jazdy kategorii A, lub B sporządzonego w języku angielskim lub Międzynarodowego Prawa Jazdy;
  8. w przypadku odbywania podróży na własnym motocyklu, we własnym pojeździe – posiadania urządzenia nawigacyjnego, zestawu kluczy podstawowych, zestawu naprawczego ogumienia, w tym w szczególności naboi, dętek, podstawowego sprzętu do samodzielnej wymiany opon i podstawowych materiałów eksploatacyjnych, w tym oleju i smaru do łańcucha, a także apteczki pierwszej pomocy;
  9. posiadania odpowiedniego ubrania dla rodzaju użytkowanego pojazdu, w szczególności w przypadku użytkowania motocykla – kasku, rękawic ochronnych, odzieży i obuwia ochronnego
  10. wprowadzenia do własnego urządzenia nawigacyjnego punktów określonych w planie podróży, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu i, w przypadku niedopełnienia obowiązku, poniesienia mogących w związku z tym powstać kosztów,
  11. wykonywania poleceń Opiekuna imprezy,
  12. zaniechania spożywania alkoholu oraz środków odurzających w czasie trwania Imprezy.
 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje okoliczność, że trasa Imprezy może przebiegać w skrajnie trudnych warunkach atmosferycznych, tj. po zmroku, bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze powietrza, podczas intensywnych opadów deszczu lub śniegu, czy też podczas silnego wiatru.

 

§4.

Obowiązki Pasażera

 1. Pasażer musi mieć ukończone co najmniej 13 lat.
 2. W przypadku, gdy Pasażer jest małoletni, wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział dziecka w Imprezie.
 3. Obowiązki Uczestnika wymienione w § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio do Pasażera.

 

§5.

Obowiązki Organizatora

 1. W dniu rozpoczęcia Imprezy Organizator przekazuje Uczestnikom tzw. ROAD BOOK, zawierający punkty określone w planie podróży, w szczególności hotele, parkingi i punkty wyrównawcze.
 2. Szczegółowe obowiązki Organizatora, zwłaszcza w zakresie zapewnienia ubezpieczenia, regulują OWUwIT będące integralną częścią umowy.

 

§6.

Prawa Opiekuna wyprawy

 1. Opiekunowi wyprawy przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika lub Pasażera z udziału w Imprezie w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik lub Pasażer nie stosują się do postanowień Umowy, OWUwIT, Regulaminu lub harmonogramu Imprezy, a w szczególności w przypadku:
  1. pozostawania przez Uczestnika lub Pasażera w stanie nietrzeźwości w czasie zaplanowanym w planie Imprezy na jazdę pojazdem,
  2. nieposiadania przez Uczestnika umiejętności, warunków fizycznych i przygotowania technicznego lub odpowiedniego sprzętu do udziału w wyprawie,
  3. niebezpiecznego zachowania Uczestnika na drodze, zagrażającemu życiu i zdrowiu pozostałych uczestników ruchu drogowego.
 1. Opiekun wyprawy może przed rozpoczęciem Imprezy poddać weryfikacji umiejętności prowadzenia pojazdu przez Uczestnika.

 

§7.

Wykluczenie Uczestnika z Imprezy

 1. W przypadku wykluczenia Uczestnika lub Pasażera z Imprezy, z przyczyn innych niż pozostawanie w stanie nietrzeźwości (§ 6 ust. 1 pkt 1) Organizator może – w miarę swoich możliwości – udzielić pomocy, zwłaszcza w transporcie osób, rzeczy czy sprzętu do kolejnego punktu Imprezy oraz do miejsca rozpoczęcia lub zakończenia Imprezy, jednakże nie jest do tego zobowiązany.
 2. W przypadku wykluczenia Uczestnika lub Pasażera z Imprezy z powodu pozostawania w stanie nietrzeźwości (§ 6 ust. 1 pkt 1) Organizator nie udziela pomocy, o której mowa w ust.1.

 

§8.

Transport

 1. Organizator nie zapewnia transportu Uczestników i Pasażerów do miejsca rozpoczęcia Imprezy oraz z miejsca zakończenia Imprezy.
 2. Organizator zapewnia transfer Uczestników i Pasażerów z lotniska lub centrum przesiadkowego środków transportu innych niż samolot do miejsca rozpoczęcia Imprezy oraz z miejsca zakończenia Imprezy na lotnisko lub centrum przesiadkowe.
 3. Warunkiem zapewnienia transferu, o którym mowa w ust. 2 jest poinformowanie Organizatora o planowanym czasie i miejscu przylotu lub przyjazdu oraz wylotu lub odjazdu, najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy, na adres e-mail admin@motopodrozni.pl oraz otrzymanie wiadomości zwrotnej.
 4. Organizator może zapewnić transport pojazdu Uczestnika na warunkach określonych w odrębnej umowie.

 

§9.

Postanowienia dodatkowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w Imprezie Uczestnika, którego pojazd nie spełnia wymagań technicznych do pokonania trasy określonej w planie podróży.
 2. W przypadku odbywania podróży na własnym motocyklu, we własnym pojeździe Organizator zaleca wykonanie przeglądu serwisowego w salonie autoryzowanego dealera danej marki pojazdu przed oddaniem go do transportu.
 3. W przypadku odbywania podróży na własnym motocyklu, we własnym pojeździe Organizator nie zapewnia urządzeń nawigacyjnych, zestawów naprawczych czy jakichkolwiek materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych.
 4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej, a jedynie ubezpieczenie, na zasadach określonych w OWUwIT będących integralną częścią umowy.