Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla Klienta

w związku z zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. z siedzibą ul. Okrężna 32A, 87-700 Stawki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000727110, NIP 562-180-91-41, REGON 369936856;

2) Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy na udział w imprezie turystycznej;

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. z siedzibą ul. Okrężna 32A, 87-700 Stawki oraz podmioty współdziałające z w/w spółką w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Imprezy Turystycznej. Spółka zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po zakończeniu Imprezy Turystycznej wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub innym organem;

6) posiada Pani/Pan prawo:

dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Realizacja powyższych uprawnień, w tym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: admin@motopodrozni.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Okrężna 32A, 87-700 Stawki;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.