Warunki uczestnictwa

               OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ (OWUwIT)

organizowanej przez Motopodrozni.pl sp. z o.o. obowiązujące

od dnia 01.06.2021 r.

 

SŁOWNICZEK

Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, następujące wyrażenia oznaczają odpowiednio:

Organizator – Motopodrozni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 87-700 Stawki, ul. Okrężna 32A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000727110, NIP 562-180-91-41, REGON 369936856, kapitał zakładowy wpłacony w całości, reprezentowana przez Macieja Zwierzychowskiego – Prezesa Zarządu, adres poczty elektronicznej: admin@motopodrozni.pl, numer kontaktowy: +48 512 81 83 80;

Uczestnik/Klient – osoba biorąca udział w Imprezie turystycznej organizowanej przez Motopodrozni.pl sp. z o.o.;

Impreza turystyczna – wyjazd zorganizowany przez Motopodrozni.pl sp. z o.o., zwana dalej: Imprezą;

Opiekun wyprawy – osoba przewodnicząca Imprezie turystycznej, przedstawiciel Organizatora, uprawniony do podejmowania decyzji w jego imieniu;

Umowa – Umowa o udział w imprezie turystycznej zawarta między Organizatorem, a Uczestnikiem/Klientem, zgodnie z wybraną ofertą;

Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki i działania wojenne, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i innego państwa, na terenie którego odbywa się Impreza turystyczna;

Sprzęt Organizatora – oznacza motocykl będący własnością Organizatora, oddany Uczestnikowi do odpłatnego korzystania na zasadach i warunkach określonej w odrębnej umowie;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej (zwane dalej: OWUwIT) stanowią integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej, a ich akceptacja jest niezbędna do wzięcia udziału w Imprezie.
 2. Organizator oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i dokumenty wymagane do świadczenia usług turystycznych w oparciu o ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24.11.2017 r. (Dz.U.2017.2361 z dnia 2017.12.18), zwaną dalej Ustawą, w tym zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 340 (numer ewidencyjny wpisu OTiPUNPUT w UFG: 11398 https://ewidencja.ufg.pl/ewidencja/obywatel/ksiegi).
 3. Organizator świadczy usługi turystyczne w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa, w oparciu o niniejsze OWUwIT, Ustawę oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Niniejsze OWUwIT oparte są na art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego, tym samym są wiążące dla obydwu stron, a Uczestnik jest obowiązany się z nim zapoznać, celem zawarcia umowy.
 5. Podpisując Umowę Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z OWUwIT i akceptuje wyrażone w nich warunki bez zastrzeżeń.
 6. Uczestnik podpisuje Umowę w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich zgłoszonych osób i przejmuje tym samym odpowiedzialność za dotrzymanie warunków Umowy przez te osoby.
 7. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba:
  1. pełnoletnia lub podróżująca z pełnoletnim i posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych opiekunem,
  2. posiadająca wymagane szczepienia,
  3. spełniająca warunki kondycyjne i zdrowotne pozwalające jej na odpowiedzialne uczestniczenie w programie imprezy,
  4. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  5. wyrażająca zgodę na wszystkie postanowienia OWUwIT i Umowy.
 8. Rezerwacji udziału w imprezie turystycznej Klient dokonuje:
  1. telefonicznie pod nr telefonu +48 512 81 83 80 lub
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: admin@motopodrozni.pl lub
  3. za pośrednictwem strony internetowej www.motopodrozni.pl

oraz dodatkowo, w każdym z w/w przypadków także poprzez dokonanie opłaty rezerwacyjnej określonej w ofercie Organizatora.

 1. Klient dokonując rezerwacji jest odpowiedzialny za dokonanie zapłaty pełnej kwoty ceny Imprezy za wszystkie osoby wskazane w rezerwacji, w terminach wskazanych w ofercie Organizatora i przejmuje tym samym odpowiedzialność za dotrzymanie warunków Umowy przez te osoby.
 2. Klient dokonując rezerwacji na rzecz kilku osób, jest odpowiedzialny za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej.
 3. Klient dokonujący rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat.
 4. W przypadku zawierania umowy na rzecz osób małoletnich, Klient dokonując rezerwacji potwierdza, iż występuje jako opiekun prawny tych osób.
 5. Dokonanie rezerwacji przez klienta jest traktowane jako oferta zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej.
 6. Organizator przekazuje formularz umowy o udział w imprezie turystycznej w celu zawarcia umowy na warunkach wynikających z formularza oraz niniejszego OWUwIT.
 7. Przy zawieraniu Umowy Organizator określa rodzaj dokumentów potrzebnych do realizacji imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia do biura Organizatora.
 8. Klient jest zobowiązany poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych oraz o zmianie danych osobowych innych uczestników imprezy, w imieniu i na rzecz których zawarł umowę z Organizatorem, a także o zmianie lub wymianie dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, w terminie umożliwiającym dopełnienie niezbędnych formalności, nie krótszym niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 9. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej cena Imprezy obejmuje:
  • należność Organizatora za zorganizowanie Imprezy turystycznej na warunkach określonych w Umowie i wybranej ofercie,
  • opłaty i prowizje pośredników w sprzedaży oferty turystycznej
 1. Cena Imprezy nie obejmuje innych należności, które nie są wyraźnie wskazane w Umowie, w szczególności: opłat drogowych, parkingowych, wizowych, celnych, mandatów, paliwa do motocykli, kosztów pomocy drogowej, kosztów dojazdu Uczestnika z miejsca zamieszkania do miejsca rozpoczęcia Imprezy i z powrotem, opłat za serwisy hotelowe, napiwków, kosztów rozmów telefonicznych, połączeń internetowych.

 

II. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy Klient zobowiązany jest zapłacić 50 % ceny Imprezy (o ile umowa nie stanowi inaczej) przelewem na rachunek bankowy Organizatora. Zapłata pozostałych części należności musi nastąpić – o ile umowa nie stanowi inaczej – w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy  przelewem na rachunek bankowy Organizatora , w przeciwnym razie Organizator ma prawo odstąpić od Umowy.
 2. W przypadku zawarcia umowy w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Klient zobowiązany jest do zapłaty całej ceny imprezy w dniu zawarcia Umowy na rachunek bankowy Organizatora. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza rezygnację Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej.
 3. Organizator może podwyższyć cenę ustaloną w Umowie w przypadku wzrostu opłat urzędowych, kosztów transportu, podatków, kursów walut mających znaczenie dla danej Imprezy lub wzrostu innych opłat od usług turystycznych.
 4. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy cena nie może być podwyższona.
 5. Organizator jest każdorazowo zobowiązany do udokumentowania wpływu wzrostu cen lub opłat wymienionych w ust. 3 na podwyższenie ceny Imprezy.
 6. Uczestnik ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 3, jeżeli nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem Imprezy.

 

III. ŚWIADCZENIA

 1. Zakres świadczeń opłacanych przez Klienta, w tym szczegółowych informacji dotyczących noclegów i wyżywienia podczas Imprezy, określany jest w oparciu o wydruk aktualnej oferty, który stanowi integralną część do Umowy.
 2. Kategoryzacja hoteli następuje na podstawie przepisów obowiązujących w krajach docelowych.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Uczestnik oświadcza, że Organizator przed zawarciem umowy udzielił mu informacji o:
  1. obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej, w szczególności udzielił informacji, iż w ramach krajów Strefy Schengen można podróżować na podstawie dowodu osobistego, za wyjątkiem dzieci, które muszą posiadać własny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty), a także, że podczas podróży do krajów spoza Strefy Schengen, każda osoba podróżująca, w tym dziecko, powinna posiadać ważny paszport;
  2. możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia;
  3. szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia w i na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.
 2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o udział w imprezie turystycznej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  1. działaniem lub zaniechaniem klienta,
  2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, niezwiązanych z wykonywaniem usług turystycznych, jeżeli tych niezgodności nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  3. siłą wyższą,  która uniemożliwia realizację umowy przez Organizatora – wówczas każda ze stron może rozwiązać Umowę.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności z tytułu:
  1. skutków naruszenia przez Uczestnika postanowień Umowy, OWUwIT, Regulaminu wypraw i harmonogramu Imprezy,
  2. braku możliwości wzięcia udziału w Imprezie przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika lub osób trzecich, w tym m. in.:
   1. spowodowanych odwołanym lub opóźnionym środkiem transportu do miejsca rozpoczęcia Imprezy
   2. uszkodzeniem motocykla, z wyjątkiem motocykla zapewnionego Uczestnikowi przez Organizatora
   3. pozostawaniem przez Uczestnika w stanie nietrzeźwości lub w stanie zdrowia nie pozwalającym na podróż motocyklem w czasie przewidzianym w planie podróży
   4. nieodpowiedniego przygotowania kondycyjnego, umiejętnościowego lub technicznego Uczestnika do Imprezy i związaną z tym niemożnością w niej uczestniczenia
   5. nieterminowego wydania lub odmowę wydania paszportu lub wizy oraz odmowy wjazdu do danego kraju wynikającej z działań uprawnionych organów lub służb.
 4. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w przypadkach wymienionych w ust. 2, nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi.
 5. Uczestnik ma obowiązek powiadomić Organizatora w formie pisemnej, w trakcie trwania Imprezy, o stwierdzonych niezgodnościach z warunkami Umowy o udział w imprezie turystycznej. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, a w szczególności imię, nazwisko i adres. Organizator w terminie 30 dni od dnia zakończenia Imprezy ma obowiązek ustosunkowania się na piśmie do zgłoszonych uchybień i przedstawienia działań podjętych w celu ich usunięcia.
 6. Organizator informuje, że istnieją pozasądowe metody rozwiązania sporów konsumenckich przez podmioty uprawnione wpisane do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 7. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, Organizator usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.
 8. Organizator obowiązany jest do udzielenia pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 52 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 9. Organizator nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnoletnim oraz osobom o ograniczonej lub zniesionej zdolności do czynności prawnych. Osoby te mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej i posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych.

 

V. ZMIANY W WYKONANIU UMOWY

 1. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy do trzykrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta. Ograniczenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa
 2. W przypadku, gdy w czasie trwania danej imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa powyżej, jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od Umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie.
 3. Jeżeli minimalna liczba uczestników podróży, podana w umowie o udział w imprezie turystycznej nie została osiągnięta, Organizator jest uprawniony do odwołania imprezy, jednak nie później niż na:
  • 20 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni
  • 7 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy trwającej 2-6 dni
  • 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem imprezy trwającej krócej niż 2 dni.

W tym wypadku Klient niezwłocznie w formie pisemnej zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez Organizatora. Wpłacona przez Klienta cena zostanie mu niezwłocznie zwrócona.

 1. Organizator może również rozwiązać Umowę, dokonując przy tym pełnego zwrotu dokonanych wpłat, jeżeli niemożliwe jest zorganizowanie imprezy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. W tym wypadku Klient niezwłocznie, w formie pisemnej zostanie o tym fakcie poinformowany poprzez Organizatora.

 

VI. ZMIANA REZERWACJI, ODSTĄPIENIE, KOSZTY REZYGNACJI

 1. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w pkt. 1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym na trwałym nośniku nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 2. Za zmianę osoby uczestnika po dokonaniu rezerwacji Klient poniesie koszty zmian faktycznie poniesionych przez Organizatora. Żądanie zapłaty będzie poprzedzone wykazaniem poniesionych kosztów Klientowi.
 3. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, niezwłocznie powiadamia Klienta o:
    1. zmianach warunków umowy i wpływie tych zmian na cenę
    2. zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeżeli jest oferowana
  • W takiej sytuacji Klient powinien we wskazanym terminie poinformować Organizatora, czy:
     1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy
     2. odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku wniesienia opłat za odstąpienie
     3. odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną
 4. Jeżeli Klient, zgodnie z ust. poprzedzającym odstępuje od Umowy lub jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
  1. uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
  2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
 1. Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Oświadczenie Klienta wobec Organizatora powinno mieć formę pisemną. Za datę odstąpienia uznaje się datę dojścia oświadczenia Klienta do Organizatora.
 2. Jeżeli Klient odstąpił od Umowy lub nie rozpoczął podróży z przyczyn leżących po stronie Klienta, Organizator zastrzega sobie prawo wystąpienia do Klienta z roszczeniem o zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów przygotowań i nakładów, poczynionych przez niego w celu wywiązania się z umowy zawartej z Klientem:
  • do 50% ceny imprezy — przy rezygnacji zgłoszonej najpóźniej do 30 dni przed jej rozpoczęciem,
  • do 100% ceny imprezy — przy rezygnacji zgłoszonej najpóźniej do 14 dni przed jej rozpoczęciem.

Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Klienta.

Organizator informuje, że istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia kosztów związanych z ewentualną rezygnacją.

 1. Klient może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub bezpośrednim sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację Imprezy. W takim przypadku Organizator dokonuje zwrotu uiszczonej ceny z tytułu Imprezy, bez odszkodowania, lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

 

VII. UBEZPIECZENIE, GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

 1. Organizator zgodnie z wymogami ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24.11.2017 r. (Dz.U.2017.2361 z dnia 2017.12.18) posiada gwarancję ubezpieczeniową Organizatora turystyki w związku z prowadzoną przez siebie działalnością wystawioną przez UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W wypadku niewypłacalności beneficjent zapewnia:
  • pokrycie kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy Organizator nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu, a także zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora lub osób, które działają w jego imieniu,
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana,
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub osób, które działają w ich imieniu.
   • W przypadku wskazującym na konieczność skontaktowania się z beneficjentem gwarancji ubezpieczeniowej Uczestnik powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pod numerem (56) 62 18 600. Uruchomienie środków następuje tylko w przypadku niewypłacalności Organizatora. Każdorazowo Marszałek Województwa wskazuje termin na zgłaszanie szkód oraz rodzaje dokumentów, jakie należy dołączyć do zgłoszenia roszczenia.
 2. Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (kujawsko-pomorskie.pl) ukazują się komunikaty dla poszkodowanych Klientów. Koszty powrotu Klientów do kraju pokrywane są W pierwszej kolejności pokrywane są koszty powrotu Klientów do kraju, a zgłoszenie pozostałych roszczeń odbywa się w ciągu 180 dni od dnia wygaśnięcia gwarancji ubezpieczeniowej. Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela/gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji jest aktualna kwota Gwarancji Ubezpieczeniowej dostępna na motopodrozni.pl
 3. W cenie imprezy Klienci Organizatora ubezpieczeni są w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w ramach polisy generalnej nr 5143141 w wariancie:
  1. NNW na terenie kraju, do sumy ubezpieczenia 20.000,00 zł, zawartej na podstawie OWU UNIQA o symbolu UTRP18/2021/03/09 (dawniej UTRP/18/08/30), lub:
  2. KL + NNW + BP na terenie Europy, do sumy ubezpieczenia KL (koszty leczenia)=10.000 EUR; NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)=2.000 EUR; BP (bagaż podróżny)=200 EUR; KR (koszty ratownictwa)=5.000 EUR, zawartej na podstawie OWU o symbolu UTG/2021/01/12, lub:
  3. KL + NNW + BP na terenie Świata, do sumy ubezpieczenia KL (koszty leczenia)=30.000 EUR; NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)=4.000 EUR; BP (bagaż podróżny)=400 EUR; KR (koszty ratownictwa)=5.000 EUR, zawartej na podstawie OWU o symbolu UTG/2021/01/12
 4. Każdy uczestnik imprezy może zawrzeć ubezpieczenie w zakresie wyższym od wskazanego w ust. 2. na własny koszt.
 5. Każdy uczestnik imprezy może zawrzeć indywidualne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i RODO

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: MOTOpodrozni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 87-700 Stawki, ul. Okrężna 32A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000727110, NIP 562-180-91-41, REGON 369936856, kapitał zakładowy wpłacony w całości, reprezentowana przez Macieja Zwierzychowskiego – Prezesa Zarządu, adres poczty elektronicznej: admin@motopodrozni.pl, numer kontaktowy: +48 512 81 83 80 oraz Zaufani Partnerzy, z którymi Organizator stale współpracuje. Celem współpracy jest dostosowywanie reklam na stronie internetowej Organizatora do potrzeb Klienta oraz wykonywanie badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Organizator przekazuje dane Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w polityce prywatności.
 2. Dane osobowe Klienta takie jak: imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy na udział w imprezie turystycznej.
 3. Odbiorcą danych osobowych Klienta jest Motopodrozni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 87-700 Stawki, ul. Okrężna 32A oraz podmioty współdziałające z w/w spółką w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych.
 4. Dane osobowe Klienta przechowywane są do czasu zakończenia Imprezy. Spółka zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po zakończeniu Imprezy wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub innym organem.
 5. Klient ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 6. Realizacja uprawnień wymienionych w ust. 6, w tym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: admin@motopodrozni.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Okrężna 32A, 87-700 Stawki.
 7. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO.
 9. Dane Klienta mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, np. dostawcą usług IT, agencjom marketingowym, podwykonawcom usług, Zaufanym Partnerom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Informujemy, że na naszej stronie internetowej dane o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych Partnerów.
 10. Podpisując Umowę Klienta oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie sowich danych osobowych przez Motopodrozni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 87-700 Stawki, ul. Okrężna 32A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000727110, NIP 562-180-91-41, REGON 369936856, kapitał zakładowy wpłacony w całości i Zaufanych Partnerów jako administratorów danych osobowych, w celach marketingowych, które obejmują także niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie aktywności na stronie internetowej zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

IX. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UTRWALENIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Zawierając Umowę z Organizatorem, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalenie i bezterminowe wykorzystanie jego wizerunku na fotografiach i nagraniach wykonanych podczas Imprezy. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie fotografii i nagrań z wykorzystaniem wizerunku wyłącznie w ramach działań promocyjnych i marketingowych na stronie Internetowej www.motopodrozni.pl, profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, jak również w materiałach promocyjnych i pamięci komputerów.
 2. Uczestnik oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym wynagrodzenia z tytułu utrwalenia i wykorzystania jego wizerunku.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nieuregulowanych OWUwIT zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nieważność pojedynczych postanowień umowy – zgłoszenia lub niniejszych Warunków nie narusza ważności całej umowy. Niniejsze Warunki obowiązują od 01.07.2018 r. i nie mają zastosowania do umów o udział w imprezie turystycznej zawartych przez Organizatora przed tą datą