Informacje

MOTOpodrozni.pl to zespół pasjonatów wypraw podróżniczych i wszelakiej turystki… ale i podmiot gospodarczy działający w charakterze organizatora turystyki motocyklowej.  W celu ułatwienia kontaktu, usprawnienia komunikacji i udostępniania danych istotnych w kontekście świadczonych usług poniżej noty prawne i dokumenty istotne, z którymi użytkownik powinien się zapoznać.


ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Witryna motopodrozni.pl jest udostępniana na warunkach opisanych poniżej, wraz z dodatkowymi zastrzeżeniami zawartymi w akapicie Prawa autorskie.Witryna motopodrozni.pl jest dostępna w takim stanie w jakim dostarcza ją serwer obsługujący, a użytkownik otrzymuje. Właściciel witryny, MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, która może zostać ograniczona lub całkowicie przerwana w dowolnej chwili i czas nieokreślony bez powiadamiania użytkownika.
Witryny motopodrozni.pl można używać wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. zabrania używania jakiegokolwiek oprogramowania (w tym zautomatyzowanych mechanizmów i systemów) do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela.
Wszelka zawartość udostępniana w ramach witryny motopodrozni.pl jest chroniona prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z witryny motopodrozni.pl,
MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, bez uprzedzania o tym korzystającego.
MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez zmianę treści, wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron witryny motopodrozni.pl .
Widoczna na stronach  motopodrozni.pl oferta jest uznawana za dostępną tylko wówczas, kiedy można ją zarezerwować poprzez stronę motopodrozni.pl  i w momencie jej prezentowania na tej stronie. Brak możliwości zarezerwowania oferty poprzez stronę motopodrozni.pl widocznej na stronach oznacza niedostępność tej oferty.

MOTOpodrozni.pl sp. z o.o., pomimo dokładania wszelkich możliwych starań, nie gwarantuje, że informacje i ceny zawarte na stronach motopodrozni.pl są wolne od uchybień i błędów.


PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa autorskie do zawartości witryny internetowej motopodrozni.pl są w całości zastrzeżone na rzecz MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. z siedzibą w Sadłogoszczy. Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. jest zabronione poza wyjątkami opisanym w dokumentach udostępnionych na stronach motopodrozni.pl. Użytkownik witryny motopodrozni.pl ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku.Prawo użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie materiałów określonych jako „prasowe” jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji.


DANE REJESTROWE FIRMY:

MOTOpodrozni.pl sp. z o.o.
Okrężna 32A
87-700 Stawki

NIP: 5621809114
REGON: 369936856
KRS: 0000727110
BANK: 35 1140 2004 0000 3102 7758 1286

KRS aktualny wpis tutaj

OTiPUNPUT aktualny wpis tutaj


DOKUMENTY POWIĄZANE Z OBSŁUGĄ IMPREZY TURYSTYCZNEJ:

 WZÓR UMOWY UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Z MOTOPODROZNI.PL

INFORMACJA O TURYSTYCZNYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH (OWUwIT) MOTOPODROZNI

REGULAMIN WYPRAW WYCIECZEK MOTOROWYCH Z MOTOPODROZNI


INFORMACJA DLA KLIENTÓW, NA RECZ KTÓRYCH ZAWARTE ZOSTAŁO UBEZPIECZENIE, JAK RÓWNIEŻ PRZEDSTAWICIELI (PILOTÓW, REZYDENTÓW, KIEROWNIKÓW IMPREZ, ITP…):

LOGO UNIQA
Imprezy Turystyczne organizowane przez MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. ubezpiecza UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  Numer telefonu Centrali Alarmowej w Warszawie, z którą można się kontaktować w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia, w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja Klienta.
Centrala Alarmowa ASSISTANCE ISON CARE kontakt czynny całą dobę:

TELEFON: +48 22 599 91 85  SMS: +48 661 001 601; E-MAIL: likwidacja-turystyka@isoncare.eu

POCZTA: ISON Care Sp. z o. o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa

Informacje UNIQA: https://www.uniqa.pl/zawszegotowi

 

DOKUMENTY POWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI:

CERTYFIKAT UDZIELENIE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

UNIQA OWU KONTYNENTY UTG_2021_01_12

UNIQA OWU POLSKA UTRP18_2021_03_09

UNIQA OWU MULTITRAVEL MTL201222

UNIQA OWU UBEZPIECZENIE KOSZTY REZYGNACJI Z PODRÓŻY

 

BROSZURY NA SKRÓTY

 UNIQA PID KONTYNENTY MULTITRAVEL SKRÓT BROSZURA

UNIQA PID KONTYNENTY RP SKRÓT BROSZURA

UNIQA PID KOSZTY REZYCNACJI Z PODRÓŻY SKRÓT BROSZURA

 

 


DOKUMENTY POWIĄZANE ZE SKLEPEM INTERNETOWYM:

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 


DOKUMENTY RODO:

 DOKUMENTY RODO

 


REALIZOWANE PROJEKTY I POSTĘPOWANIA:

1.

 

Niniejszym informujemy, że w dniu 16.10.2018 pomiędzy naszą spółką, a Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. (KPAI) została popisana umowa

O POWIERZENIE GRANTU NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „Opracowanie innowacyjnego rozwiązania współdzielenia pojazdów jednośladowych dla tzw. ridesheringu na potrzeby rozwoju transportu i mobilności w regionie”, 

w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”. Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym ZAPRASZAMY jednostki naukowe (w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), tj. jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe) do składania do dnia 19.11.2018, do godz. 23:59 ofert.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAJDUJE SIĘ tutaj: OZD-201810301004-OGOL-INT-zapytanie ofertowe STRONY INTERNETOWE rideshering

W dniu 20.11.2018 dokonano wyboru wykonawcy dla przedsięwzięcia, jak opisano wyżej.  Informacja o wyborze wykonawcy TUTAJ.

W dniu 05.06.2019 zakończone zostały prace rozwojowe nad przedsięwzięciem opisanym wyżej. Zdecydowano o wdrożeniu. LINK DO APLIKACJI TUTAJ (www.motoclick.pl)

 

2.

Niniejszym informujemy, że w dniu 25.02.2020 pomiędzy naszą spółką, a Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. (KPAI) została zawarta umowa

O POWIERZENIE GRANTU NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. Opracowanie innowacyjnego rozwiązania wysyłania online na urządzenia mobilne prezentacji multimedialnych z obiektów oznaczonych aktualną pozycją GPS

w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”. Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym ZAPRASZAMY jednostki naukowe (w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), tj. jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe) do składania do dnia 21.06.2020, do godz. 20:00 ofert.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAJDUJE SIĘ tutaj: ZAPYTANIE OFERTOWE

W dniu 22.06.2020 dokonano wyboru wykonawcy dla przedsięwzięcia, jak opisano wyżej Informacja o wyborze wykonawcy projektu [TUTAJ].

W dniu 24.11.2020 zakończone zostały prace rozwojowe nad przedsięwzięciem opisanym wyżej (protokół zakończenie prac TUTAJ). LINK DO APLIKACJI TUTAJ.