Informacje


MOTOpodrozni.pl to grupka pasjonatów podróżników… ale i podmiot gospodarczy działający w charakterze biura turystyki motocyklowej.  W celu ułatwienia kontaktu, usprawnienia komunikacji i udostępniania danych istotnych w kontekście świadczonych usług poniżej noty prawne i dokumenty istotne, z którymi użytkownik powinien się zapoznać.


Zastrzeżenia prawne

Witryna motopodrozni.pl jest udostępniana na warunkach opisanych poniżej, wraz z dodatkowymi zastrzeżeniami zawartymi w akapicie Prawa autorskie.

Witryna motopodrozni.pl jest dostępna w takim stanie w jakim dostarcza ją serwer obsługujący, a użytkownik otrzymuje. Właściciel witryny, MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności serwisu, która może zostać ograniczona lub całkowicie przerwana w dowolnej chwili i czas nieokreślony bez powiadamiania użytkownika.

Witryny motopodrozni.pl można używać wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. zabrania używania jakiegokolwiek oprogramowania (w tym zautomatyzowanych mechanizmów i systemów) do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela.

Wszelka zawartość udostępniana w ramach witryny motopodrozni.pl jest chroniona prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z witryny motopodrozni.pl, MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, bez uprzedzania o tym korzystającego.

MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez zmianę treści, wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania stron witryny motopodrozni.pl .

Widoczna na stronach  motopodrozni.pl oferta jest uznawana za dostępną tylko wówczas, kiedy można ją zarezerwować poprzez stronę motopodrozni.pl  i w momencie jej prezentowania na tej stronie. Brak możliwości zarezerwowania oferty poprzez stronę motopodrozni.pl widocznej na stronach oznacza niedostępność tej oferty.

MOTOpodrozni.pl sp. z o.o., pomimo dokładania wszelkich możliwych starań, nie gwarantuje, że informacje i ceny zawarte na stronach motopodrozni.pl są wolne od uchybień i błędów.

 


Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do zawartości witryny internetowej motopodrozni.pl są w całości zastrzeżone na rzecz MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. z siedzibą w Sadłogoszczy. Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. jest zabronione poza wyjątkami opisanym w dokumentach udostępnionych na stronach motopodrozni.pl.

Użytkownik witryny motopodrozni.pl ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku.

Prawo użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie materiałów określonych jako „prasowe” jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji.

 


DANE FIRMY:

MOTOpodrozni.pl sp. z o.o.
Sadłogoszcz 57
88-192 Piechcin

NIP: 5621809114
REGON: 369936856
KRS: 0000727110
BANK: 35 1140 2004 0000 3102 7758 1286

KRS aktualny wpis tutaj

CEOTiPUNPUT aktualny wpis tutaj

 


DOKUMENTY POWIĄZANE Z OBSŁUGĄ IMPREZY TURYSTYCZNEJ:

WZÓR umowy o udział w imprezie turystycznej z dnia 2019.01.18

ZAŁĄCZNIKI do umowy o udział w imprezie turystycznej w jednym dokumencie do wydruku z nia 2019.01.18

Informacja o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym

OWUwIT Motopodrozni z dnia 2019.01.03

Regulamin wypraw motocyklowych z dnia 2018.08.23

 


Informacja dla Klientów, na rzecz których zawarte zostało ubezpieczenie, jak również przedstawicieli (pilotów, rezydentów, kierowników imprez itp.):

Imprezy Turystyczne organizowane przez MOTOpodrozni.pl sp. z o.o. ubezpiecza AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.  Numer telefonu Centrali Alarmowej w Warszawie, z którą można się kontaktować w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kosztów leczenia, w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja Klienta.
Centrala Alarmowa INTER PARTNER ASSISTANCE
Telefon czynny całą dobę: +48 (22) 575 90 80, fax: +48 (22) 575 90 82, sms +48 661 000 017

DOKUMENTY POWIĄZANE Z UBEZPIECZENIAMI:

AXA Travel

201807270800-AXAu-GDA-certyfikat udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej 04.522.430

OWU RP-201901181500-AXAU-GDA-1264_OWU_Kontynenty_RP

INFORMACJA O PRODUKCIE-1264_2_PID_Kontynenty_RP

OWU KONTYNENTY-201901181501-AXAU-GDA-527_OWU_Kontynenty_zagranica

INFORMACJA O PRODUKCIE-527_3_PID_Kontynenty_kanal_online

201808281120-AXAU-GDA-Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

 

 

 


DOKUMENTY POWIĄZANE ZE SKLEPEM INTERNETOWYM:

REGULAMIN SKLEPU internetowego

201808080001-Tabela Rozmiarow Koszulki Gildan gi2000_meskie

201808080002-Tabela Rozmiarow Koszulki Gildan gil4100_damskie


DOKUMENTY RODO:

201808231040-MOTO-SAD-klauzula informacyjna dot. RODO Motopodrozni

 


REALIZOWANE PROJEKTY I POSTĘPOWANIA:

Niniejszym informujemy, że w dniu 16.10.2018 pomiędzy naszą spółką, a Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. (KPAI) została popisana umowa 

O POWIERZENIE GRANTU NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „Opracowanie innowacyjnego rozwiązania współdzielenia pojazdów jednośladowych dla tzw. ridesheringu na potrzeby rozwoju transportu i mobilności w regionie”, 

w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”. Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym ZAPRASZAMY jednostki naukowe (w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), tj. jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe) do składania do dnia 19.11.2018, do godz. 23:59 ofert.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAJDUJE SIĘ tutaj: OZD-201810301004-OGOL-INT-zapytanie ofertowe STRONY INTERNETOWE rideshering

W dniu 20.11.2018 dokonano wyboru wykonawcy dla przedsięwzięcia, jak opisano wyżej.  Informacja o wyborze wykonawcy TUTAJ.